ข้อมูลการบริหาร

รายนามผู้บริหารอดีตถึงปัจจุบัน

  1. นายตึ้ง ดวงเงิน พ.ศ.2475-2485 ครูใหญ่

  2. นายศิลา เวทยากร พ.ศ.2485-2505 ครูใหญ่

3. นายโนรี ต่อศรี พ.ศ.2505-2533 อาจารย์ใหญ่

4. นายโยธิน ไตรทิพย์ พ.ศ.2534-2544 ผู้อำนวยการโรงเรียน

5. นายสมานชัย ผาผง พ.ศ.2544-2551 ผู้อำนวยการโรงเรียน

6. นายนิมิต อ้อนอุบล พ.ศ.2551-2553 ผู้อำนวยการโรงเรียน

7. นายไพรวัลย์ คำหงษา พ.ศ.2553-2556 ผู้อำนวยการโรงเรียน

8. นายสุธี จันทศร พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน