ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน

1.ที่ตั้ง

โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ตั้งอยู่บ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ 4 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 20กิโลเมตร มีหมู่บ้านในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน คือบ้านกุดตุ้ม หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 บ้านหนองคูพัฒนา

หมู่ที่ 3 และบ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 11 ที่ดินของโรงเรียนมีพื้นที่ 13 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา

2. อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตำบลห้วยบง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านหนองคอนไทย

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านหนองเขื่อง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า

3. สภาพปัจจุบัน

ด้านงบประมาณ ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะถดถอย รายได้ของ คนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ประกอบอาชีพทำนาประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ผลิตผลทางการเกษตร ไม่ดีส่งผลถึงรายได้ที่จะช่วยสนับสนุนจากชุมชน จึงทำให้การพัฒนาในด้านการจัดการเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

ด้านบุคลากร จำนวนบุคลากร 14 คน นักเรียน 208 คน

ด้านวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ครูผู้สอนไม่มีความรู้เพียงพอ

ด้านสภาพแวดล้อมและสาธารณูปโภค ที่เก็บน้ำดื่มที่สะอาดไม่เพียงพอ นักเรียนบางคนการเดินทางไป-กลับ ระหว่างโรงเรียน 2 กิโลเมตร นักเรียนอยู่ในภาวะทุพโภชนาการ เกณฑ์น้ำหนัก ส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับ จัดให้นักเรียนไม่ครบทุกคน พื้นที่ของโรงเรียนเป็นดินทราย ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ได้ผล พืชยืนต้นไม่สามารถหยั่งรากลงไปได้ลึก เพราะดินชั้นล่างเป็นหิน