การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 คำสั่ง การมอบหมายงานให้บุคลากรในโรงเรีย.pdf