บุคลากร

นายสุธี จันทศร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางแววตา อริพงษ์

ครู คศ.3

นายนิกร กงชัยภูมิ

นางสวลี พิลาวรรณ์

ครู

นางนิศารัศมิ์ ชัยภูมิธนโชค

ครู คศ.3

นางวรณี คำอิน

ครู คศ.3

นายกมล ขวัญคุ้ม

นายยุทธนา ศรีพนม

ครู

นายวสันต์ เหตุขุนทด

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนันททา เดชพลกรัง

ครู คศ.3

นายกฤษดา สมัตถะ

ครู

นางสาวคันธรส ผดุงธนาพล

ครูผู้ช่วย