ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑) ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ถนนสายกุดตุ้ม-บ้านค่าย ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000 โทรศัพท์ 0-4488-5015

e-mail kudtumsamakkee@chaiyo.com website http://school.obec.go.th/kuttum_cpm1

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

๑.๒) เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

๑.๓) มีเขตพื้นที่บริการการศึกษา 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองคูหมู่ 3 บ้านกุดตุ้มหมู่ 4 บ้านกุดตุ้มหมู่ 13 และบ้านหนองไผ่น้อยหมู่ 11

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

๒.๑) ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายสมานชัย ผาผง วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาบริหารการศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 ปี 6 เดือน

๒.๒) ประวัติโดยย่อ ของสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลกุดตุ้ม (วัดกุดตุ้ม)” จัดตั้งโดยคณะกรรมการอำเภอเมืองชัยภูมิ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2475 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์กุดตุ้ม เป็นสถานที่เรียน มีครูทำการสอน 2 คน นายตึ้ง ดวงเงิน(นายประภาส ดวงเงิน) เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.4

พ.ศ.2507 ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวร โดยได้รับบริจาคเงินทุนและวัสดุก่อสร้างจากคณะครูและชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านคือ บ้านกุดตุ้ม บ้านหนองคู และบ้านหนองไผ่น้อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน) และย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2508

พ.ศ.2510 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้ต่อเติมอาคารจนเสร็จเรียบร้อย และได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก”โรงเรียนกุดตุ้ม” เป็น “โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา” มาจนถึงปัจจุบัน

๒.๓) ปรัชญา คำขวัญ และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

ปรัชญา “ คุณธรรม นำความรู้ ”

คำขวัญ “ ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ”

อัตลักษณ์ “ ไหว้สวย ยิ้มใส ใฝ่คุณธรรม ”

เอกลักษณ์ “ กีฬาเด่น ”

สีประจำโรงเรียน “ ขาว - แดง ”

คำขวัญ “ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”

มาตรการส่งเสริม “การมีส่วนร่วม”

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2558 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ วิชาการก้าวหน้า พัฒนาด้านเทคโนโลยี

มีพลานามัยสมบูรณ์ ในในสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา