สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เด.pdf