กิจกรรม

วันที่โพสต์: 9 ธ.ค. 2011, 16:41:09

1

จิตอาสาพี่ช่วยน้อง

เป็น กิจกรรมที่น่ายกย่อง เป็นแแบอย่างที่ดี ที่เกิดจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่อยากให้น้องๆมีที่เรียนอย่างพอเพียง จึงเกิดการรวมกลุ่มทำกิจกรรมนี้ขึ้นมา โดนการนำของคุณจรัญ ดำรงพันธ์ และคณะ ช่วยกันสละทรัพย์และแรงกายแรงใจ ช่วยกันต่อเติมอาคารเรียน จำนวน 2 ห้องเรียน และอีก 1 ห้องพยาบาล ให้ กับโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ระหว่างวันที่ 20 -27 ตุลาคม 2555 ทางโรงเรียน คณะกรรมการศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพี่ช่วยน้องสำเร็จไปด้วยดี