ภารกิจหลัก

ภารกิจของสถานศึกษา

            1. ภารกิจหลัก

                    1.1  เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
  จิตใจ  สติปัญญา  มีความรู้และคุณธรรม

                  1.2  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา สาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยว กับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสาระของหลักสูตร ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

                   1.3  ร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นๆ ในการจัดการศึกษา
                   1.4  จัดให้มี ระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการ ศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น สังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน
                    1.5  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและประสิทธิภาพการจัดการประเมิน โดยพิจารณาจากการพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
                   1.6  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง      ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
                  1.7  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม อนุรักษ์  สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
                   1.8  จัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคลากร และให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป

                      1.9  เป็นสถานที่ศึกษาที่ให้ความรู้แก่นักเรียน  และบริการชุมชนด้วยความสุจริตและโปร่งใส

2 ภารกิจรอง/ภารกิจสนับสนุน

                    2.1  ดำเนินงานประสานความร่วมมือ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

 


โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยาต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษา

โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา ต้อนรับคณะผ้าป่าการศึกษาจากนครราชสีมา ที่ได้เดินทางมามอบเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ ของขวัญ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

  • กิจกรรมวันไหว้ครู 2559      
    ส่ง 30 มิ.ย. 2559 20:55 โดย โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา สพป.ชัยภูมิ 1
  • รับและส่งมอบอาคารห้องสมุดและถนนคสล.เสริมเหล็ก
    ส่ง 8 พ.ค. 2556 20:41 โดย ไพบูลย์ จุลรักษา
  • กิจกรรม 1จิตอาสาพี่ช่วยน้อง  เป็น กิจกรรมที่น่ายกย่อง เป็นแแบอย่างที่ดี ที่เกิดจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่อยากให้น้องๆมีที่เรียนอย่างพอเพียง ...
    ส่ง 30 ต.ค. 2555 01:31 โดย ไพบูลย์ จุลรักษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา